Pirsenteret    l   Kontakt oss på telefon 73 53 20 64 eller epost bbht@bbht.no så får du hjelp.

Våre tjenester


Her er en oversikt over noen av de tjenester vi tilbyr. 
Enten dere er kontorbedrift eller produksjonsbedrift så kan vi tilby det dere trenger. Vi kan bedriftshelse!

 

Periodevise HMS-planer
 
Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning
Periodevis plan for verne-og helsepersonalets arbeid i virksomheten. 
I samarbeid med bedriften planlegger vi arbeidsåret og lager skriftlig plan over hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvem som er ansvarlig. 

 

Undervisning
Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning

Verne og helsepersonalet bistår med å gi informasjon og opplæring på områdene arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi og generelt verne- og miljøarbeid.

BBHT er opptatt av hva som til enhver tid kan være relevant for våre bedrifter å holde seg oppdatert på. Det kan for eksempel være samarbeid med trygdeetat, endringer i lovverk eller seminar om motivasjon, eventuelt andre tema innen forebyggende helse.

 

Fraværsgruppe
Arbeidsmiljøloven §3 og §4 og Folketrygdloven § 25-2 andre ledd:
Arbeidsgiver skkal sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. Ved sykefravær skal oppfølgingsplan utarbeides og sendes til trygdekontoret ved forespørsel.

Leder,tillitsvalgt og BBHT samles og diskuterer forhold som påvirker fravær og nærvær.Her åpnes det opp for allsidig kommunikasjon og problemstillinger kan belyses fra flere synsvinkler. Tiltak og oppfølging vedrørende enkeltpersoner diskuteres og avtales. Målet er å iverksette praktisk oppfølging som hjelper den ansatte til redusert fravær. Dette forum ser vi som en viktig kilde til et godt forebyggende helsearbeid.

 

Helsesamtaler
Arbeidsmiljøloven §3 og 4§ og Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning:

Helsesamtalene utføres av bedriftsykepleier og fysioterapeut og har fokus på fysiske og psykiske reaksjoner på arbeidssituasjonen. Vi ønsker å bidra til forebygging av plager og reduksjon av eksisterende plager. Helsesamtalen vil også inkludere lovpålagt helseovervåkning som f.eks. blodprøver, audiometri, spirometri. Vi måler også blodtrykk, sjekker urin og viderehenviser til bedriftsfysioterapeut, bedriftslege eller andre instanser etter behov.

En besøksrunde i bedriften i forkant av helsesamtaler kan være nyttig både for bedrift og BBHT. Begge parter kan være initiativtakere til en slik runde.

Den ansatte gies en direkte tilbakemelding. Bedriften får en rapport der områder med forberingspotensiale og forslag til tiltak beskrives. De ansatte kan selv kontakte BHT for å bestille seg time; dette gjelder både til sykepleier, lege eller fysioterapeut.

 

Bistand ved krise/alvorlig hendelse

Vi er stort sett tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet og kan kontaktes ved alvorlig hendelse/ kriser.

BBHT drar ut på bedriften/ hendelsesstedet ved behov, også utenom kontortid.

BBHT kan bistå med debrifing, støttesamtaler og/eller veiledning til de involverte samt andre (kollegaer, leder osv.) etter behov.

 

 

Førstehjelpskurs
Arbeidstilsynets veiledning På alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede førstehjelpere.

Førstehjelpskurs arrangeres på ulike måter. Bedriften kan velge at det skal gjennomføres på bedriften i arbeidstiden (10 -12 deltagere). Om ønskelig kan vi holde kurs i BBHT’s lokaler. Vi kan også holde kurs der vi slår sammen grupper fra flere bedrifter. I tillegg holdes det årlige åpne kurs der de ansatte selv melder seg på og deltar på kveldstid.

Vi følger Norsk FørstehjelpsRåds retningslinjer og tilbyr Norsk Grunnkurs i Førstehjelp, Førstehjelp til deg med ansvar for barn, Grunnkurs i hjertestarter og spesialtilpassede kurs. Vi kan også kjøre realistiske øvelser i ulike tema. Vi har meget gode tilbakemeldinger på våre kurs og referanser kan oppgis.

 

Vernerunde
Arbeidsmiljøloven §3, §4 og§6-1, Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkningforskrift om Internkontroll (nr 1127):

Arbeidsgiver skal sørge for en løpende kontroll med arbeidsmiljøet. Virksomheten skal også kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
Verneombud innkaller. En vernerunde er bedriftens ansvar som gjennomføres av verneombud og leder med bistand fra BBHT.
Det holdes et formøte hvor referat fra forrige runde gjennomgåes.
Det gåes en runde i bedriften hvor det fokuseres på faktorer som for eksempel kjemiske forhold, utstyr, ergonomi, orden, førstehjelpsutstyr, sikkerhet m.m.
Etter runden tar man en oppsummering.
Verneombudet skriver rapport og sender til leder, BBHT, + evt. andre 

 

Ergonomi
Arbeidsmiljøloven  §4-1 og §4-4 og Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning :

Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.Fysioterapeut i BBHT gjør ergonomiske vurderinger av bedriftens arbeidsplasser/stasjoner. Dersom gjennomgangen inkluderer alle ansatte skrives en samlet rapport som gir et bilde av bedriften som helhet.

Det kan også avtales en spesiell arbeidsplassvurdering for den enkelte arbeidstaker. Dette kan for eksempel være i forbindelse med sykdom eller ved søknad om rett til trygd. Individuell rapport utarbeides.

  
Vaksinasjon 
Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen. På grunnlag av risikovurdering er arbeidsgiver pålagt å tilby vaksinasjon.

Forskriften gjelder for alle virksomheter der biologiske faktorer er til stede, dyrkes eller undersøkes. Bestemmelsene gjelder også for utilsiktet eksponering for biologiske faktorer, som for eksempel ved behandling av avløpsvann og avfall, i landbruk, slakterier, næringsmiddelindustri, veterinærvirksomhet, helsetjeneste og begravelsesbyråer, eller der muggsopp forurenser arbeidsatmosfæren. Forskriften gjelder også enmannsforetak, dette kan f.eks. være aktuelt innen landbruket, bygg og anleggsbransjen osv.
Bedriften må bestille vaksineringen. Administrering og oppfølging gjør vi. Medisinen betales av bedriften, vi tar selvsagt ingen fortjeneste. 

 

AMU
Arbeidsmiljøloven §7-1 og §7-2, Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning.Bedrifter med over 50 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsgiver, arbeidstaker og verne- og helsepersonale er representert.

 

 

AKAN-utvalg
Arbeidstilsynets veiledning til AML (best. nr. 327)

Arbeidsgiver bør kreve at bedriftshelsetjenesten bistår i AKAN-arbeidet

AKAN er arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani etablert i 1963 av LO og NHO (NAF). Formålet er å forebygge rusmiddelproblemer i arbeidslivet og formidle hjelp til ansatte med rusmiddelproblemer.
BBHT bistår i AKAN-utvalgets arbeid. 

 

Oppfølging av arbeidsrelaterte plager 
( "arbeidsmedisinsk poliklinikk")
Den ansatte følges opp av bedriftslege, fysioterapeut eller andre. Vi har også kontakt med spesialister innen ulike områder på arbeidshelse. Den ansatte eller arbeidsgiver kontakter BBHT for konsultasjon. Befaringer på arbeidsplassen gjøres ved behov.

  

Hjelp i helsekøen
Vi hjelper ansatte som står i helsekø til å finne det aktuelle tilbudet som har kortest ventetid. Dette gjelder også for ikke-arbeidsrelaterte plager da vi vet at dette reduserer fravær og er en hjelp for både den ansatte og bedriften. 

 

Risikoanalyser
Vi kan hjelpe bedriften med risikoanalyser i henhold til standariserte metoder og bransjeforskriftene

 

Støymåling og lysmåling

 

Andre tjenester??
spør da vel......

Levert av  
mangadexmangadex