Pirsenteret    l   Kontakt oss på telefon 73 53 20 64 eller epost bbht@bbht.no så får du hjelp.

Om oss


Brattøra BHT er en av byens eldste bedriftshelsetjenester og har lang tradisjon på å ivareta kundenes HMS-behov. Vi er selvsagt godkjent av Arbeidstilsynet.


Vi har som mål å tilby din bedrift et team av dyktige og engasjerte fagpersoner.
 
I tillegg så har vi samarbeid med flere dyktige fagpersoner ulike fagområder.
Vi tilbyr en komplett tjeneste.

  

Vi ønsker å bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeidet.

Dette innebærer å bistå med:

  • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
  • utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
  • kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
  • å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
  • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
  • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
  • informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
  • ·oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Noen av de områder vi kan bistå:

Revisjon av internkontrollsystemet og overordnet risikovurdering

Dette innebærer oversikt over arbeidsmiljørisiko, avvikshåndtering, handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeid) og plan over hva bedriftshelsetjenesten bistår med, deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre arenaer for HMS-arbeid, deltakelse i vernerunder, gjennomføre lederopplæring i HMS-arbeid, og andre HMS-kurs.

Helsekontroller

Vi tilbyr helseovervåkning når arbeidssituasjonen tilsier det. Dette innebærer blant annet eksponeringsvurdering, arbeidstakerutvalg, målrettet helsekontroll, ulike rapporteringsplikter, henvisning til arbeidsmedisinsk utredning, meldinger til NAV og Arbeidstilsynet.

Sykefraværsoppfølging

Vi kan bistå med forebygging på individ- og organisasjonsnivå, blant annet bistå i oppfølgingsprosjekter på kort og lang sikt, å foreslå forebyggende og helsefremmende organisatoriske tiltak, og bistå i individuell oppfølging og tilrettelegging.


Rus/AKAN-arbeid

Det kan for eksempel være å bistå med å utarbeide policy og retningslinjer, testing, individoppfølging og lederveiledning.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

For eksempel bistå med vaksinasjoner, småskader, lettere oppfølging, eller henvisning til egen lege, spesialister eller arbeidsmedisinske avdelinger.
Informasjon og opplæring, for eksempel holde førstehjelpskurs og gi informasjon om helseeffekter av ulike eksponeringer, rus, sykefraværsarbeid etc. 

Ergonomiske forhold

Vi bistår med utarbeidelse av retningslinjer om ergonomiske forhold, for eksempel ved nybygg, ombygninger, innkjøp, renhold.

Kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold, for eksempel arbeidsplassvurderinger, vernerunder og gjennomgang av arbeidsoperasjoner.

Vi kan foreslå tiltak og løsninger ved ergonomiske utfordringer, for eksempel dataarbeidsplassen, logistikk, organisering av lager, håndtering av maskiner/utstyr, kontorlandskap, belysning, vibrasjoner. Informasjon og opplæring om for eksempel vibrasjoner, manuell håndtering, arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, forflytning, tungt og ensformig arbeid.

Yrkeshygiene

Vi bistår i utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon innenfor området yrkeshygiene, for eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.

Kartlegging og risikovurdering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold, vibrasjon, støy, støv og stråling.

Forslag til tiltak, for eksempel håndtering av maskiner og utstyr, inneklima, ventilasjon, substitusjon og ulykkesforebygging.

Informasjon og opplæring om kjemisk og biologisk helsefare, stoffkartotek, renhold etc.

Organisatoriske forhold

Vi bistår i utarbeidelse av rutiner og retningslinjer om organisatoriske forhold, som arbeidsavtaler, arbeidsplaner, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, alenearbeid, arbeidstid, påseplikt, stillingsbeskrivelser, arbeidsinstrukser og oppsigelse.

Videre vil vi kunne bistå i kartlegging og risikovurdering av organisatoriske forhold.

Gi forslag til forebyggende tiltak, for eksempel i forbindelse med omstillingsprosesser, organisering av arbeidet og helsefremmende arbeidsplasser.

Informasjon og opplæring om arbeidsgivers plikter, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, arbeidstid, introduksjon av nyansatte, opplæring av fremmedspråklige, organisering av arbeidet, ansvarslinjer og påseplikt.

Psykososiale forhold

Vi bistår med å utarbeide forebyggende retningslinjer om psykososiale forhold, for eksempel om konflikthåndtering, håndtering av vold og truende hendelser, krisehåndtering og debriefing.

Kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold, bistå i spørreundersøkelser, eller andre undersøkelser på gruppe/individ nivå.

Vi bistår med konflikthåndtering, oppfølging av vold og truende hendelser, oppfølging ved mobbing og trakassering, krisehåndtering og debriefing/defusing

Informasjon og opplæring om konfliktforebygging, vold, emosjonelt arbeid, psykiske belastninger, påregnelig adferd, stressmestring og lederveiledning.

Målrettede helseundersøkelser

Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne gjennomgår helseundersøkelser. For andre typer arbeid er det krav om at arbeidstakerene får tilbud om helseundersøkelser. Hensikten er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader.Levert av  
mangadexmangadex