Pirsenteret    l   Kontakt oss på telefon 73 53 20 64 eller epost bbht@bbht.no så får du hjelp.

ARBEIDSGIVERPERIODE OG BEHANDLINGSDAGER

 

Arbeidsgiverperioden er 16 dager. Dette er kalenderdager uavhengig av sykmeldingsprosent (unntak er behandlingsdager).


100% sykmeldt = 16 dager arbeidsgiverperiode
50% sykmeldt = 16 dager arbeidsgiverperiode
20% sykmeldt = 16 dager arbeidsgiverperiode 

MEN dersom man er 20% sykmeldt for behandlingsdager så vil hver behandlingsdag med mindre enn 16 dager mellomrom legges sammen og man får da at arbeidsgiverperioden er 12 behandlingsdager. Arbeidsgiverperioden skal tilsvare det antall dager arbeidstakeren normalt jobber i løpet av 16 kalenderdager. Det vil si at om en person jobber 50 % stilling vil han normalt jobbe tilsvarende 6 dager i løpet av 16 kalenderdager. Arbeidsgiverperioden er da 6 behandlingsdager. Det vil også si at om man i 100% stilling har 2 behandlingsdager pr uke så vil arbeidsgiverperioden vare i 6 uker (=12 behandlingsdager).

Dersom det går mer enn 16 dager mellom hver behandlingsdag starter en ny arbeidsgiverperiode for hver gang = arbeidsgiver må betale lønnen for alle dagene.

Se også

Sykemeding for behandlingsdager gies kun for hele dager.
Se også 


SYKMELDINGSGRAD
Minste sykemeldingsgrad er 20% (mens ingen krav til minimum friskmeldingsgrad. Kan være f.eks 90% sykmeldt og dermed 10% friskmeldt). Arbeidsavklaringspenger (etter 12 måneder sykmelding) forutsetter at man er under oppfølging med utsikt til bedring og minimum 50% sykmeldt.


OPPSIGELSESVERN VED SYKDOM
Oppsigelsesvern ved sykdom er 12 måneder. Dersom ansatt er helt eller gradert sykmeldt kan vedkommende sies opp med grunn i sykdommen alene etter 12 måneder fra første fra fraværsdag. Fraværsperioder med friskmelding innimellom kan ikke summeres. Om den ansatte friskmeldes i perioder starter oppsigelsesvern-perioden på nytt. (Må ikke forveksles med 12 måneder sykepengerettigheter der man må være 6 måneder friskmeldt for å opparbeide nye 12 måneder med rettigheter og der man summerer fravær om man ikke har minimum 6 måneder friskmelding). 
Man kan forøvrig sies opp av andre, saklige grunner selv om man er sykmeldt.


UFØRETRYGD
For ansatte i privat virksomhet vil uføretrygd IKKE VÆRE 66% av inntekt. Uføretrygd blir beregnet av 66% av de 3 beste av de 5 siste år.. Om arbeidsgiver har tegnet uførepensjonsforsikring vil man få tilleggsytelser derfra.

Les mer

Pr idag så er det bare offentlig ansatte som har uføretrygd på 66% av inntekt ved uføretidspunkt.
Levert av