Pirsenteret    l   Kontakt oss på telefon 73 53 20 64 eller epost bbht@bbht.no så får du hjelp.

Kort oppsummert:

 • Dersom dere er IA-bedrift:
  Tilretteleggingstilskuddet og bht-takst forsvinner. Dette erstattes av ulike virkemidler som skal være mer bransjerettet og temabasert.
  Da avtalen med bedriftene opphører må dere lage egen intern avtale for å videreføre ordningen med utvidet egenmelding.

 • Dersom dere ikke er IA-bedrift:
  De nye virkemidlene blir tilgjengelig også for dere. Utvidet rett til egenmelding må drøftes med tillitsvalgte.


Les avtalen her

Egenmelding ved sykdom?

Retten til utvidet egenmelding ved sykdom har vært nyttig både for virksomhetene og samfunnet. Myndighetene og partene oppfordrer derfor de tidligere IA-virksomhetene til å videreføre denne ordningen. Andre arbeidsgivere får en plikt til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte i bedriften

Alle virksomheter har muligheten til å operere med en utvidet egenmeldingsordning innenfor arbeidsgiverperioden (altså de første 16 kalenderdagene i et sykefravær), og lovens bestemmelse som nevnt over, er kun et minimumskrav.

Men enhver utvidelse av egenmeldingsordningen utover folketrygdens minstekrav, må altså være regulert av en avtale i den enkelte virksomhet.

 

Sykelønnsordningen?

Regjeringen forplikter seg til å ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, verken for arbeidsgivere eller arbeidstakere, med mindre partene er enige om det.

Avtalen forhindrer likevel ikke at partene kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.

Hva blir borte, og hva kommer i stedet?

Satsingene i den nye IA-avtalen finansieres gjennom å fjerne det tidligere forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet. I stedet kommer disse tiltakene:

 • En nyarbeidsmiljøsatsingsom skal fokusere på målrettet kunnskapsutvikling og formidling for bransjer og virksomheter.
 • Det skal etableresbransjeprogrammerfor å prøve ut ulike målrettede tiltak innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.
 • Et nytt tilskudd tilekspertbistandi enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Dette tilskuddet begrenses til situasjoner hvor dokumenterte bedriftsinterne tiltak og andre støtteordninger er utprøvd, og hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV Arbeidslivssenter er enige om at det trengs ekspertbistand for å finne løsninger.
 • Forsøk med utvidet bruk avkompetansetiltakrettet mot langtidssykmeldte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.

Arbeidslivssentrenei NAV vil fortsette å være en viktig aktør i IA-arbeidet, men av hensyn til ressursbruken i arbeidslivssentrene vil de fylkesvise IA-rådene legges ned. Som mulig erstatning presiseres det i avtaleteksten at arbeidslivets parter selv kan etablere regionale samarbeidsarenaer der de mener at dette er hensiktsmessig.

Levert av